Technologická studie

TECHFOOD ENGINEERING

Společnost TECHFOOD aplikuje nabyté zkušenosti při výstavbě kompletních výrobních provozů, které tím získávají značnou konkurenční výhodu. Klienti tak dostávají ideální řešení v závislosti na rozpočtových možnostech, aktuálních i budoucích výrobních vizích.

Pokud uvažujete o výstavbě, rozšíření, či rekonstrukci výrobního provozu, lze tento záměr chápat jako technologický investiční celek.

Nedílnou součástí investičního záměru by měla být odborná technologická studie.

Kvalitně připravená technologická studie má pro investora řadu výhod:

A ) je hlavním podkladem pro technologický i stavební projekt

B) je klíčovým aspektem pro výběrová řízení na dodavatele technologie i stavby

C) stanoví velmi přesně předpokládané investiční náklady bez ohledu na finální výběr dodavatele

D) zamezí předimezování či poddimenzování jednotlivých technologických i stavebních celků

E) plně respektuje záměr a vize investora

Technologická studie je obvykle členěna
do těchto oddílů:

1 | Upřesněná idea Investora – stanoví obecný záměr a vizi investora, zodpoví základní otázky ohledně cílové skupiny zákazníků, sortimentu, druhů obalů a předpokládané kapacity výroby.

2 | Technologické výpočty – vychází v prvé řadě z obvyklých technologických postupů, dále z údajů o plánované kapacitě a také z představy odborného technologického odborníka investora. Stanoví hodnoty výkonů a kapacit jednotlivých technologických zařízení a minimální požadavky na stavební objekty.

3 | Technologické řešení – vychází z požadavku investora, dále z výsledku provedených technologických výpočtů a z praktických odborných zkušeností zhotovitele technologické studie. Součástí je rovněž pomoc s výběrem vhodných dodavatelů tak, aby splňovali požadavky investora.

4 | Specifikace technologického řešení – slouží především pro architekty, aby se zorientovali v požadavcích na technologické řešení provozu. Současně je základem pro zadání výběrových řízení pro jednotlivé dodavatele technologických zařízení, kteří jsou povinni tuto koncepci v základních parametrech respektovat.

5 | Potřeba energií – na základě odborných výpočtů stanoví informativní přehled základních potřeb hlavních vstupů.

6 | Sanitace – navržení vhodných sanitačních postupů u jednotlivých zařízení zmíněných ve studii.

7 | Nakládání s odpady – stanoví jednotlivé druhy odpadů vycházejících z podniku, popíše je a navrhne jejich likvidaci nebo zpracování s ohledem na životní prostředí a vizi investora.

8 | Organigram provozu – je vlastně organizační schéma, které plně odpovídá finální koncepci výrobního provozu. Stanoví potřebu pracovních sil, jejich pozici a požadavky na odbornost.

9 | Vybavení stavby – studie pojmenuje a stanoví technologické požadavky na vybavení stavby u jednotlivých úseků, které mají svá specifika nebo svůj konkrétní účel a slouží projekci stavby pro lepší orientaci. Jedná se zejména o požadavky na minimální příkony energií, tlaku vody, množství stlačeného vzduchu, kapacitu odpadů, výměny vzduchu apod.

10 | Souhrn odborného odhadu nákladů – vychází z obecných informativních nabídek tuzemských i renomovaných zahraničních dodavatelů, kteří byli poptáni k studii, ale neuvádí konkrétní ceny jednotlivých technologií a materiálů. Avšak celkový odhad nákladů lze stanovit dosti přesně, a to na základě praktických zkušeností z obdobných projektů.

 

Vypracováním odborné technologické studie však spolupráce se společností TECHFOOD nemusí končit.
Nabízíme naše zkušenosti i v dalších fázích projektu:

Odborný dohled, přípravu a analýzu výběrových řízení

Odborný technologický dozor investora (TDI)

Příprava technologických výrobních postupů (receptur)

Krizová řešení výroby (analýzu a odstranění technologických vad)

Vypracování dokumentace HACCP

Interní audit výroby

Pomoc při tvorbě a zavedení výrobní dokumentace